Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие по реда на § 9 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 7/2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

РЕШЕНИЕ № 699

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/ 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, по чл. 73, ал. 2 от същата Наредба, за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв.643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.644 по плана на гр.Велико Търново:

- частично изменение на ПУП – план за регулация : обединяване на УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв.643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.644 в един общ УПИ с отреждане – УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643; приобщаване на част от проектна улица с ОК ОК 3-2807-2805-2804 към новообразувания УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643, като отпадат ОК ОК 2805 и 2807, а ОК 2804 се измества в северозападна посока и става крайна точка на улица-тупик с ОК ОК 2799-2800-2804; създаване на пешеходна алея, при ширина 3,00м между квартали 644 и 643;

- частично изменение на ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643 – запазва се високоетажно свободно застрояване със следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 80 %, кота корниз до 30,00 м, Кинт – 4,0, озеленяване

– 20 % /одобрена жилищна застройка с решение № 411 от Протокол № 26/ 27.01.2005 г на Великотърновски Общински съвет/ и се предвижда високоетажно свободно застрояване, в югоизточната част на имота, със следните устройствени показатели – плътност на застрояване – 80%, кота корниз до 18,00м /шест етажа/, Кинт – 4.0, озеленяване - 20% и подземно паркиране; линии на застрояване – ограничителни.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/