Препис-извлечение от Протокол № 4

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.11.2007 година.

 

ОТНОСНО: Определя състава и председателите на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 7

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Велико Търново

Определя следния състав на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет,

 

1. Комисия по териториално и селищно устройство;

 

№ по ред

Име, фамилия

Статут

1

Румяна Иванова Брайнова

Председател

2

Пламен Анатолиев Легкоступ

Член

3

Станислав Стефанов Рашков

Член

4

Хасан Илияз Хаджихасан

Член

5

Иван Величков Иванов

Член

6

Димитър Пенчев Захариев

Член

7

Тодор Ангелов Тодоров

Член

 

2. Комисия по бюджет и финанси;

 

Име, фамилия

Статут

1

Гани Монев Пантилеев

Председател

2

Мирослав Трифонов Маринов

Член

3

Драгни Стефанов Драгнев

Член

4

Желка Илиева Денева

Член

5

Евгени Димитров Стоев

Член

6

Цветанка Боянова Недева

Член

7

Григор Петров Григоров

Член

 

3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;

 

Име, фамилия

Статут

1

Розалия Йорданова Кузманова

Председател

2

Мавроди Евстатиев Калейнски

Член

3

Ивайло Любенов Иванов

Член

4

Иван Велков Иванов

Член

5

Анета Кирилова Маноилова

Член

6

Петьо Цонев Атанасов

Член

7

Любомира Симеонова Попова

Член

 

4. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда;

 

Име, фамилия

Статут

1

Йорданка Георгиева Стефанова

Председател

2

Мирослав Трифонов Маринов

Член

3

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Член

4

Румен Тошев Димитров

Член

5

Гани Монев Пантилеев

Член

6

Димитър Пенчев Захариев

Член

7

Иван Велков Иванов

Член

 

5. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика;

 

Име, фамилия

Статут

1

Тодор Ангелов Тодоров

Председател

2

Мавроди Евстатиев Калейнски

Член

3

Ивайло Любенов Иванов

Член

4

Иван Велков Иванов

Член

5

Йорданка Георгиева Стефанова

Член

6

Георги Тодоров Стефанов

Член

7

Хасан Ахмедов Палов

Член

 

6. Комисия по образование и наука;

 

Име, фамилия

Статут

1

Любомира Симеонова Попова

Председател

2

Пламен Анатолиев Легкоступ

Член

3

Станислав Стефанов Рашков

Член

4

Йордан Тодоров Грозданов

Член

5

Роза Димитрова Мишева

Член

6

Розалия Йорданова Кузманова

Член

 

7.Комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване;

 

Име, фамилия

Статут

1

Пламен Анатолиев Легкоступ

Председател

2

Стефан Николов Колев

Член

3

Милен Василев Михов

Член

4

Роза Димитрова Мишева

Член

5

Христо Димитров Христов

Член

6

Григор Петров Григоров

Член

 

8. Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции;

 

Име, фамилия

Статут

1

Евгени Димитров Стоев

Председател

2

Мирослав Трифонов Маринов

Член

3

Станислав Стефанов Рашков

Член

4

Йордан Тодоров Грозданов

Член

5

Стефан Николов Стоянов

Член

6

Желка Илиева Денева

Член

7

Хасан Ахмедов Палов

Член

 

9. Комисия по общинска собственост;

 

Име, фамилия

Статут

1

Желка Илиева Денева

Председател

2

Камен Михайлов Алексиев

Член

3

Стефан Николов Колев

Член

4

Гани Монев Пантилеев

Член

5

Димитър Пенчев Захариев

Член

6

Евгени Димитров Стоев

Член

7

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Член

 

10. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол;

 

Име, фамилия

Статут

1

Георги Тодоров Стефанов

Председател

2

Камен Михайлов Алексиев

Член

3

Пламен Иванов Цанев

Член

4

Милен Василев Михов

Член

5

Стефан Николов Стоянов

Член

6

Пламен Борисов Петров

Член

7

Хасан Илияз Хаджихасан

Член

 

11. Комисия за спорта, туризма, децата и младежта,

 

Име, фамилия

Статут

1

Камен Михайлов Алексиев

Председател

2

Румен Тошев Димитров

Член

3

Йордан Тодоров Грозданов

Член

4

Румяна Иванова Брайнова

Член

5

Роза Димитрова Мишева

Член

6

Розалия Йорданова Кузманова

Член

7

Пламен Борисов Петров

Член

 

12. Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията;

 

Име, фамилия

Статут

1

Стефан Николов Стоянов

Председател

2

Стефан Николов Колев

Член

3

Иван Величков Иванов

Член

4

Драгни Стефанов Драгнев

Член

5

Любомира Симеонова Попова

Член

6

Йорданка Георгиева Стефанова

Член

 

13. Комисия по европейско сътрудничество и международни връзки;

 

Име, фамилия

Статут

1

Пламен Иванов Цанев

Председател

2

Мавроди Евстатиев Калейнски

Член

3

Петьо Цонев Атанасов

Член

4

Анета Кирилова Маноилова

Член

5

Хасан Ахмедов Палов

Член

6

Цветанка Боянова Недева

Член

7

Тодор Ангелов Тодоров

Член

 

14. Комисия по Обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.

 

Име, фамилия

Статут

1

Румен Тошев Димитров

Председател

2

Богдан Минков Ковачев

Член

3

Иван Величков Иванов

Член

4

Румяна Иванова Брайнова

Член

5

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Член

6

Пламен Борисов Петров

Член

7

Григор Петров Григоров

Член

 

ВЯРНО:

                    /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                    /ХРИСТО ХРИСТОВ/