Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 700

 

І./1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв.м., равняващи се на 1/ 11 идеална част от 292,67 кв.м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП - ПР представляващ 292,67/ 2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул.”Георги Измирлиев” гр. Велико Търново , актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на ЕТ „Димитрина Василева - БОС” със седалище и адрес на управление гр. Левски, ул. „Райна Княгиня” № 43, област Плевен, с управител Димитрина Недялкова Василева. с ЕГН 5611084112.

І./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв., по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново, както и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

ІІ./1/ На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв. м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв.м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. ”Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на ЕТ „Генуа – Галя Бакърджиева” със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Г. Измирлиев” №15 –Е, с управител Галя Александрова Бакърджиева от гр. Велико Търново.

ІІ./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

ІІІ./1/ На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв.м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв.м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. ”Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на ЕТ „Пим - Кина Михайлова” със седалище и адрес на управление град Велико Търново, улица „Филип Тотю” №11, вх.”Б”,с управител Кина Манева Михайлова.

ІІІ./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

ІV./1/ На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26, 606 кв.м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292, 67 кв.м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/ 2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС № 4241/ 04.07.2007 г., в полза на „АТЛЕТИК” ООД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, улица „Асти” №8, с управител Георги Стефанов Ганчев.

ІV./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв.м, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

V./1/ На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв.м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/ 2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул.”Георги Измирлиев” гр. Велико Търново , актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на ЕТ ”ЧОКИ – Любен Чолаков” със седалище и адрес на управление с.Росно, обл. Велико Търново, с управител Любен Кръстев Чолаков.

V./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

VІ./1/ На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв.м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв.м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв.м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул.”Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на Никола Пенев Бенов от гр. Велико Търново.

VІ./2/ Утвърждава кспертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

VІІ./1/ На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв.м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на Геновева Цанкова Ганчева – Шмуел от гр. Павликени, ул.”В.Левски” №6 „А”.

VІІ./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

VІІІ./1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв. м., равняващи се на 1/ 11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС № 4241/ 04.07.2007 г., в полза на Симона Семова Рачева от гр. Г. Оряховица, ул. „Мургаш” №5.

VІІІ./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

ІХ./1/ На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл.49 ал.1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26, 606 кв. м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на ЕТ „Ирена – 77 – Ирена Начева” със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.”Иван Сарафов” № 5-А, с управител Ирена Начева Цветкова.

ІХ./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Х./1/ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т.2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв. м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС №4241/04.07.2007 г., в полза на Петър Йосифов Шанкулов от гр.Белене.

Х./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв.м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

ХІ./1/ На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на част от общински имот, с площ от 26,606 кв. м., равняващи се на 1/11 идеална част от 292,67 кв. м., представляващи общинска част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.7346 по КККР на град Велико Търново, а по ПУП-ПР представляващ 292,67/2126 ид. части от УПИ Х, целият с площ от 2126 кв. м., попадащ в строителен квартал № 336, ЖК „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” гр. Велико Търново, актуван с АОС № 4241/ 04.07.2007 г., в полза на Веселин Михайлов Иванов от гр. Велико Търново.

ХІ./2/ Утвърждава експертната оценка на идеална част от УПИ Х от строителен квартал 336 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 26,606 /двадесет и шест цяло шестстотин и шест хилядни/ кв. м., изготвена от лицензиран оценител, в размер на 4 100,00 /четири хиляди и сто/ лева без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 82,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 53,30 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

ХІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ , като всички разходи по сделката бъдат заплатени от съсобствениците.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/