Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: За учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 705

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 10447.513.372 по КККР на гр.Велико Търново , а по ПУП – ПР на града представляващ част от УПИ ХХІV от строителен квартал 106, за изграждане на ТРАФОПОСТ тип БКТП със застроена площ от 17, 16 /седемнадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м. и право на сервитут от 39,48 /тридесет и девет цяло четиридесет и осем стотни/ кв.м. в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – част от Поземлен имот с идентификатор 10447.513.372 по КККР на гр.Велико Търново, а по ПУП – ПР на града представляващ част от УПИ ХХІV от строителен квартал 106 в размер на 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ лева .
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД , Регионален център - Горна Оряховица, следва да заплати сумата в размер 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 300,00 /триста/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, както и 228,00 /двеста двадесет и осем/ лева стойност на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/