Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в чужбина и страната за периода 01.02. – 30.06.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 708

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършени командировки в страната и чужбина от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 276, 50 евро и 500 лв.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/