Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 71

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/