Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 710

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т.1 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

І. Изменя и допълва Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново както следва:

1. Чл.4.

Било: Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:

(1) Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки:

1. За търговски дружества /ТД/ с 30% и/или повече от 30 % общинско участие, обособени части от ТД, общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с балансова стойност над 50 000 лева - чрез ограничен конкурс, който се провежда след писмена покана на възложителя до най-малко 5 /пет/ избрани от него кандидати или публикуване на обява в 1 местен ежедневник;

2. За обособени части от ТД, общински нежилищни имоти, невключени в състава на ТД и незавършени обекти на строителството, както и за търговски дружества/ТД/ с по-малко от 30% общинско участие - чрез пряко договаряне, което се провежда след писмена покана на възложителя до 2/двама/ избрани от него кандидати ;

Става: Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:

(1) Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки:

1. Чрез обявяването на процедура за открит или ограничен конкурс по решение на Общинския съвет при спазване изискванията, посочени в чл. 8 и 10 на Наредбата, приета с ПМС 160/ 2009 г. и обнародвана в бр.50/3.07.2009 година на Държавен вестник , като решението за конкурса се публикува в един местен вестник;

2. Чрез обявяването на процедура за пряко договаряне от Об АП, при спазване на изискванията посочени в чл. 5 ал. 2, чл. 6 и чл. 12 на Наредбата обнародвана в бр.50/3.07.2009 година на Държавен вестник, като процедурата се обявява в писмена форма, най-малко на две лицензирани оценителски фирми , работещи в екип с правоспособни юристи;

2. Чл. 5 , ал. 2

Било: За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части , общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж- от 200 до 270 лева за отделен обект, като за обекти които са с площ над 100 /сто/ кв.м. се допуска увеличение до 20/ двадесет/ на сто;

Става: За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части , общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж и които са с:

1. РЗП до 300/триста/ кв.м. - от 200 до 270 лева за отделен обект;

2. РЗП над 300/триста/ кв.м. –се допуска увеличение до 50 /петдесет/ на сто от цената по т. 1;

3. подлежащи на оценка машини, съоръжения, транспортни средства, инвентар и материали – се допуска увеличение до 50/петдесет/ на сто от цената по т. 1.

3. Чл. 6

Било: ОбАП организира цялостната дейност,свързана с откриването на процедура и провеждане на конкурс / пряко договаряне/ за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности ,посочени в чл.2 на тази Наредба ,като спазва изискванията посочени в чл.7 - 13 на Наредбата,приета с ПМС 115/ 2002 г. / ДВ бр. 57 /2002 г./ .

Става: ОбАП организира цялостната дейност, свързана с откриването на процедура и провеждане на конкурс / пряко договаряне/ за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности ,посочени в чл.2 на тази Наредба ,като спазва изискванията посочени в чл. 8- 13 на Наредбата,приета с ПМС 160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./

4. Чл. 7

Било : (2) Комисията организира работата си в съответствие с чл.14 от Наредбата,приета с ПМС 115/ 2002 г. / ДВ бр. 57 /2002 г./ .

Става : (2) Комисията организира работата си в съответствие с чл.15 от Наредбата,приета с ПМС 160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./

 

5. §1 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Било :Тази Наредба се приема на основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА , чл.4,ал.2 от ЗПСК ,§ 1 от Наредбата, приета с ПМС 115/ 2002 г. / ДВ бр. 57 /2002 г./ .и чл.2,ал.2 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.

Става: Тази Наредба се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.4,ал.2 от ЗПСК ,§ 1 от Наредбата, приета с ПМС160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./ и чл.2,ал.3 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.

6. § 3 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Било : Тази Наредба влиза в действие след приемането и с решение на Общинския съвет № 811/18.07.2002 г., изм. и доп. с решения № 339/ 26.11.2004 г. и № 869 / 23.03.2006 г. и 192/2008 г на Общински съвет Велико Търново .

Става : Тази Наредба влиза в действие след приемането и с решение на Общинския съвет № 811/18.07.2002 г., изм. и доп. с решения № 339/ 26.11.2004 г; № 869 / 23.03.2006 г.; 192/2008 г и 710/ 2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/