Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Oткриване процедура за приватизация на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец.

 

РЕШЕНИЕ № 711

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал.2 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 11 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и във връзка с решение № 456/ 22.01.2009 година Великотърновски Общински съвет

  1. Открива процедура за приватизация на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на управителя на „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец да предостави на Общинската агенция за приватизация информацията, необходима за изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка, въз основа на които агенцията да подготви и осъществи приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/