Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд за отоплителен сезон 2009/ 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 713

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет

Допълва свое Решение № 657/23.07.2009 година и дава съгласие за отоплителен сезон 2009/2010 година да бъдат добити по такса на корен, дърва за огрев от общински горски фонд съгласно констативен протокол за освидетелстване на сечище № 73037/10.12.2008 г. по списък на домакинствата, както следва:

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на частта от подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Предвидено ползване /простр. м3/
1. Капиново 000290 201г 2,4 изд. - 217 217 471,7
  Всичко:             217 471,7

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/