Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Информация за проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново” ООД – гр. Велико Търново на 28.07.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 715

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема Информация за проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново”ООД–гр.Велико Търново на 28.07.2009 г.
  2. Възлага на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика инвестиции да анализира бъдещето участие на Общината в дружеството. Комисията да излезе със свое становище до 30.11.2009 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/