Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009 ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”.

 

РЕШЕНИЕ № 719

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” със следния проект:

„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/