Препис-извлечение от Протокол № 9

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за работата на Общинска администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им.

 

РЕШЕНИЕ № 72

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Приема за сведение Информация за работата на Общинска администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им.
  2. Отменя решение № 710/ 27.10.2005 на Великотърновски Общински съвет, относно дейността на „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД за преместване на паркирани пътни превозни средства в нарушение на правилата за движение.
  3. Да стартират процедурите по изграждане на паркинги – на общински терени, отредени за тези нужди. До шест месеца от решението, Общинската администрация да информира Общинския съвет за извършеното.
  4. В инвестиционната програма за 2008 година, да бъде включен обект „Актуализация на транспортно – комуникационния план на град Велико Търново”.
  5. Допълва програмата за заседанията на Общинския съвет за Първото полугодие, като предвиденото за месец юни да включи точка: Отчет за работата на Общинска администрация по спазване на Наредба № 1.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/