Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 723

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие да бъде сключен договор с „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 000113 по картата на възстановената собственост на землище с. Ново село, общ. В. Търново, с площ 0,400 дка, пасище мера, V категория, местност Мурговец, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, за срок от 3 (три) години, при годишна наемна цена 1 230 лева (хиляда двеста и тридесет лева).

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/