Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение № 425/15.12.2008 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 724

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40 от ЗОБ, чл. 9 и чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на Об АП, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията и във връзка с решение № 265/ 19.06.2008 година на ВТОбС, Великотърновски Общински съвет

 

Изменя и допълва текста на решение № 425/15.12.2008 г., както следва:

Било: Заемът в размер на 850 000 лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 12 (дванадесет) месеца от датата на усвояване и възстановен на 8 (осем) равни вноски.

Става: Заемът в размер на 850 000 лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 01.12.2008 година и възстановен на 8 (осем) равни месечни вноски, всяка в размер на 106 250 (сто и шест хиляди двеста и петдесет) лева и платима до последния ден на съответния месец , като първото плащане е дължимо до 31.12.2010 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/