Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контролл

 

РЕШЕНИЕ № 725

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т.1 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

Изменя и допълва Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, както следва:

- чл. 9, ал. 2, т. 9

Било: „В случаите по т.т.7 и 8 депозитите на участниците се задържат.

Става: При неспазване на изискванията посочени в т.т.7 и 8 депозитите на участниците се задържат, освен в случаите на: „непреодолима сила”, което се удостоверява с акт на БТПП; „непредвидени обстоятелства”, което се удостоверява с официален документ от компетентен държавен или общински орган ; „внезапно заболяване на участника”, което се удостоверява с документ и извлечение от регистъра на компетентен медицински орган. В тези случаи заинтересованите лица са длъжни да уведомят Об АП за причината представляваща пречка за явяването им пред комисията за провеждане на търга/ конкурса до определената дата и час за търга/конкурса/.

- VІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Било: § 2.Измененията и допълненията на Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, са приети с решение №№ № 369/ 16.12.2004 г., 433 / 10.03.2005 г. и на Общински съвет влизат в сила от датата на приемането им .

Става: § 2. Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси е приета с реш. № 48/ 22.01.2002 г. Измененията и допълненията на същата са приети с решения №№№ 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/ 22.05.2008 г, 484/19.02.2009 г, 572/21.05.2009 г., 725/ 22.10.2009 г. на Общински съвет и влизат в сила от датата на приемането им.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/