Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248, гр. Велико Търново,заедно с построените в него сгради и прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси” - обособена част от „Комунално стопанство”ЕООД - Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 726

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения №№ 433/ 18.12.2008 г. и 488/ 19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и във връзка с решение № 8-3/ 14.07.2009 г. на НСПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде извършена приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248 с площ 4759 кв.м., с административен адрес гр.В.Търново , ул. „Никола Габровски” № 78 / малък триьгълник/ , заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.502.248.1 и застроена площ 442 кв.м.;едноетажна сграда-склад с идентификатор 10447.502. 248.2 и застроена площ 31 кв.м., заедно с прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси - съгласно приложен списък” – обособена част от общинско търговско дружество „Комунално стопанство”ЕООД - Велико Търново и определя начална цена за същия обект в размер на 800 000 /осемстотин хиляди/ лева - без ДДС. Сделката се облага частично с ДДС.
  2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 40 000 /четиридесет хиляди / лева над определената начална цена.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 200 000 /двеста хиляди/лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга- до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 от НУУПСОЧКТД и чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП, във връзка с решения №№ 433/18.12.2008 г. и 488/ 19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и решение № 8-3/ 14.07.2009 г. на НСПСК, Великотърновски Общински съвет:

  1. Възлага на управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново в срок до 15.11.2009 година да вземе необходимите мерки за освобождаване територията на „ПИ с идентификатор 10447.502.248” от всички намиращи се в него ДМА, инвентар и материални запаси, които не са включени в оценителския доклад, включително и намиращите се на отговорно пазене произведения на изкуството, ДМА, инвентар и материални запаси – собственост на Община Велико Търново.

В определения с това решение срок управителя да представи в НСПСК и до Кмета на Община Велико Търново писмен отчет за извършената работа.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/