Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249, гр. Велико Търново, заедно с построените в него сгради и прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси” - обособена част от „Комунално стопанство”ЕООД - Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 727

 

І. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите , решения №№ 433/18.12.2008 г. и 488/19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и във връзка с решение № 8-3/14.07.2009 г. на НСПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде извършена приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249 с площ 6 606 кв.м. ,с административен адрес гр.В. Търново , ул. „Никола Габровски” № 78 /малък триьгълник/, заедно с построените в него : двуетажна сграда „за битови услуги” с идентификатор 10447.502.249.1 и застроена площ 101 кв.м.; едноетажна сграда „хангар, депо, гараж” с идентификатор 10447.502.249.2 и застроена площ 655 кв.м; двуетажна сграда – „промишлена”с идентификатор 10447.502.249.3 и застроена площ 103 кв.м.; едноетажна сграда –„складова база” с идентификатор 10447.502.249.4 и застроена площ 116 кв.м ; едноетажна сграда –„специално предназначение” с идентификатор 10447.502.249.5 и застроена площ 62 кв.м., заедно с прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси – съгласно приложен списък”, обособена част от общинско търговско дружество „Комунално стопанство”ЕООД - Велико Търново и определя начална цена за същия обект в размер на 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ лева - без ДДС Сделката се облага частично с ДДС.
  2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева над определената начална цена.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на Общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева/с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 300 000 /триста хиляди/лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга- до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 от НУУПСОЧКТД и чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП, във връзка с решения №№ 433/ 18.12.2008 г. и 488/ 19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и решение № 8-3/ 14.07.2009 на НСПСК, Великотърновски Общински съвет

1. Възлага на управителя на „Комунално стопанство”ЕООД – Велико Търново в срок до 30.10.2009 година да допълни представените списъци на оценителите с установените от същите по време на оценката ДМА, в това число:

а/ метален гараж с метална конструкция със ЗП 20 кв.м.;

б/ навес с ГСМ с метална конструкция със ЗП 12,6 кв.м.

в/ открит автоканал , бетонов с метален подход със ЗП 40 кв.м;

г/ пътища и площадки със ЗП 5000 кв.м.

2. Възлага на управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – ВеликоТърново в срок до 15.11.2009 година да извърши пререгистрация на включените в оценката 10 бр. МПС от името на „Благоустройство” ЕООД- В. Търново на името на приемащото дружество - „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

3. Възлага на управителя на „Комунално стопанство”ЕООД – Велико Търново в срок до 15.11.2009 година да вземе необходимите мерки за освобождаване територията на „ПИ с идентификатор 10447.502.249” на всички намиращи се в него ДМА, инвентар и материални запаси, които не са включени в оценителския доклад, включително и тези които са собственост на Община Велико Търново.

В определените с това решение срокове управителя да представи в НСПСК и до Кмета на Община Велико Търново писмен отчет за извършената работа .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/