Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 729

 

  1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. УПИ ІХ от строителен квартал 28 по ПУП на гр. Велико Търново.

  1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден “за спорт и подземни гаражи”, целият с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с АОС №3509/23.11.2006 г., да бъде обявен за частна общинска собственост. След приемане от Община Велико Търново на напълно завършеното строителство, за новия обект да бъде съставен акт за публична общинска собственост.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.188 ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да се организира и проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден „за спорт и подземни гаражи”, целият с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с АОС №3509/23.11.2006 г., при обезщетение в полза на Община Велико Търново, представляващо не по-малко от 15% от РЗП на бъдещия обект.
  3. Великотърновски Общински съвет утвърждава следните условия при провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден „за спорт и подземни гаражи”, с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с АОС №3509/23.11.2006 г.:

4.1. Задължителни условия:

4.1.1. изграждане на ниво терен на спортни съоръжения – тренировъчно игрище/игрища (футболен терен с размери 100 – 70 м. минимум) и обслужващи и озеленени площи, включващи дървесна растителност;

4.1.2. подстрояване на имота с не по-малко от две нива гаражи, паркоместа и обекти с обществено-обслужващи функции;

4.1.3. представяне на идеен проект по реда на ЗУТ и всички наредби към него, съгласуван от Главен архитект на Община Велико Търново;

4.1.4. площта на ниво терен и изградените върху нея съоръжения /без площта на подстрояването /остава като обезщетение в полза и собственост на Община Велико Търново;

 

4.2. Приоритетни условия:

4.2.1. срок за осъществяване на строителството, не по-дълъг от 36 месеца;

4.2.2. документи, доказващи финансовата стабилност на кандидатите, изразяваща се в собствен капитал не по-малък от 10 000 000 /десет милиона/ лева и оборот за последните три години не по-малък от 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева;

4.2.3. банкови референции за финансова стабилност на инвеститора;

4.2.4. гаранционна депозитна вноска в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева за участие в конкурса или банкова гаранция за същата сума, валидна и за периода на строителството до приемане на обезщетението;

4.3. Общи условия:

4.3.1. инвеститорът се задължава да предаде обектите, дължими като обезщетение в полза на Община Велико Търново, в завършен експлоатационен вид, включващ: изкуствена настилка за игрищата, ограда, осветление, озеленяване и трайна настилка за обслужващите площи;

4.3.2. представяне на предложения със социална значимост за региона;

4.3.3. представяне на програма за разкриване на работни места.

  1. 5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на глава VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с изискванията на настоящото решение.
  2. 6. След приключване на конкурсната процедура и съгласуване на идеен проект за строителство в УПИ ІХ, кв. 28 по плана на гр. Велико Търново, Кмета на Общината да внесе предложение във Великотърновския Общински съвет за решение относно конкретните параметри за учредяване правото на строеж на спечелилия конкурса.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/