Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Извършване на ремонтно- възстановителни работи в отдаден под наем имот- общинска собственост и прихващане на стойността му от наемната цена.

 

РЕШЕНИЕ № 730

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 231 от ЗЗД и протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 22-1377/28.09.2009 на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за извършване на ремонтно- възстановителни работи за сметка на наема в отдаден имот общинска собственост, намиращ се в района на Стара болница, представляващ търговски обект с наемател ЕТ „Боляри - Манол Петров” в размер на 5 /пет/ месечни наемни вноски.
  2. Средствата, изразходвани за ремонтно- възстановителни работи от фирмата да се документират с платежни документи пред отдел “Общинска собственост”.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/