Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.324 и 3241 по плана на гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 731

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява частично изменение на ПУП – план за регулация за кв.324 и 3241 по плана на гр.Велико Търново, както следва: закриване на улица с ОК ОК 1360 – 1363 – 1364 и улица с ОК ОК 1361 – 1244 – 3244 и създаване на нова улица с ОК ОК 1360-а – 1372; заличаване на кв.3241; обособяване на нов строителен квартал 3242 включващ ПИ № 2125, ПИ № 2126, ПИ № 2127; промяна на южната и част от югозападната улично – регулационна граница на новообособения квартал 3242 спрямо улица с ОК ОК 1372 – 1297 – 1351 – 1352 – 1353 – 1362 по съществуващите имотни граници на ПИ № 2126 и ПИ № 2127 по кафявите линии; за кв.3242 се обособяват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ІV-2126 и УПИ ІІІ-2127 по зелените линии и надписи; за кв.324 се обособяват тринадесет урегулирани поземлени имота - УПИ ІІ-2120, УПИ ІІІ-2119, УПИ ІV-2118, УПИ V-2117, УПИ VІ-2116, УПИ VІІ-6188, УПИ VІІІ-6187, УПИ ІХ -2115, УПИ Х-2114, УПИ ХІ-2123, УПИ ХІІ-2121, УПИ ХІІІ-2122 и УПИ ХІV- 2121- зелените линии и надписи и допълнителна поправка с виолетов цвят.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/