Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.10.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ отреден за „озеленяване и укрепителни мероприятия” от кв.651, ЖК „Света гора”, по плана на на гр.Велико Търново и промяна статута на имота.

 

РЕШЕНИЕ № 732

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие Кметът на Общината да одобри по реда на чл. 129 ал. 2 ЗУТ, чл. 134, ал. 2 и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗУТ и чл. 62-а, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ – частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ „за озеленяване и укрепителни мероприятия” от кв.651 , ЖК „Света гора” по плана на гр. Велико Търново - образуване на нов УПИ V – за „трафопост” от кв.651.
  2. Съгласно чл.3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ площите , предвидени за „озеленяване” представляват публична общинска собственост. Във връзка с отреждането на новообразувания УПИ и на основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал.3 от НРПУРОИ Великотърновски Общински съвет дава съгласие новообразуван УПИ V – за „трафопост” от кв.651, ЖК „Света гора” по плана на гр. Велико Търново, да бъде обявен за частна общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/