Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 736

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 11 от 16.11.2009 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

 

Благовест Асенов Благоев

 

Завършил Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 2008 година специалност „Руска филология”, степен „бакалавър”, магистър по Транслатология /с руски език/.

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/