Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 737

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

 

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2009 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2009 година - Отчет към 30.09.2009 година - Приложение №3.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/