Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2010 година за изпълнение на проекти от европейските фондове - Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.1-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, проект „Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина, гр. Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 739

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

1. Обект на дълга – Финансиране на окончателно плащане по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.1-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, проект „Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина, гр. Велико Търново”.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 700 000 лева; 3. Валута - лева;

4. Вид на дълга – Търговски кредит;

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи 6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/