Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II-то полугодие на 2007 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 74

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II –то полугодие на 2007г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II – то полугодие на 2007г. №№ 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 43 и неснетите от отчет решения с №№ 1349, 1353, 1354, 1356, 1363, 1364, 1368, 1381, 1389, 1412, 1413, 1418, 1419, 1420, 1422, 1424, 1425, 1426, 1434, 1437, 1450, 1238, 1251, 1270, 1271, 1291, 1296, 1315, 1327, 1333, 1126, 1148, 1061, 1197, 1059, 963, 992, 1008, 702, 730.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 1461, 1462, 1469, 1512, 1513, 1514, 1535, 1541, 1544, 6, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44 и решения №№ 1345, 1347, 1348, 1423, 1430, 1443, 1447, 1449, 1254, 1255, 1286, 1287, 1292, 1316, 1324, 1334, 1189, 1106, 952, 968, 536, 541, 546, 805, 710, 792, 793, 498, 541.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за II-то полугодие на 2007г.

2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/