Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Разпределяне на новопридобити общински жилища.

 

РЕШЕНИЕ № 742

 

  1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет включва в списъка на жилищата от фонд „За настаняване под наем” 11 апартамента, построени върху УПИ ХІІ от строителен квартал 620 по ПУП на гр. Велико Търново.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Великотърновски Общински съвет включва в списъка на жилищата от фонд “Резервен” 2 апартамента, построени върху УПИ ХІІ от строителен квартал 620 по ПУП на гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/