Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 743

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000396 по картата на възстановената собственост на землище с. Къпиново, изоставена нива с площ 3,816 дка, ІІІ категория, актуван с АОС № 2489/ 27.01.2005 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000396 по картата на възстановената собственост на землище с. Къпиново, изоставена нива с площ 3,816 дка, ІІІ категория, актуван с АОС № 2489/27.01.2005 г.
  3. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, завишена с 50 %, в размер на 4 731 (четири хиляди седемстотин тридесет и един) лева без начислен ДДС.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/