Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Информация за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка”, гр. София.

 

РЕШЕНИЕ № 747

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка”, гр. София.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/