Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Опрощаване на дълг на г-н Богдан Мирков Маринов.

 

РЕШЕНИЕ № 750

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да не се опрощава дължимата сума в размер 1 289, 51 лв. на лицето Богдан Мирков Маринов, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/