Препис-извлечение от Протокол № 56

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.11.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с кандидати за съдебни заседатели.

 

РЕШЕНИЕ № 751

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, Великотърновски Общински съвет

Предлага 35 бр. кандидати за съдебни заседатели и 4 бр. допълнителни предложения за съдебни заседатели съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

Приложение: съгласно текста.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/