Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 753

 

На основание чл. 21 /1/ т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет актуализира размера на таксите от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги.

Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 26 /1/

първо тире- цифрата 10 да се замени с цифрата 15, а цифрата 1.50 да се замени с цифрата 2.00

второ тире – цифрата 20 да се замени с цифрата 25

трето тире – цифрата 13 да се замени с цифрата 18, а цифрата 2.00 да се

замени с цифрата 2.50

Чл. 26 /2/ - цифрата 10 да се замени с цифрата 15 , а цифрата 1.50 да се

замени с цифрата 2.00

първо тире – цифрата 13 да се замени с цифрата 18 , а цифрата 1.50 да се

замени с цифрата 2.50

Чл. 26 /4/ - да отпадне думата „или” преди израза „с решение на РЕЛК”.

Чл. 26 /5/ - в края на изречението да се добави в скоби „/ заплаща се само

постоянната /”

Чл. 26 / 8 / – цифрата 45 да се замени с цифрата 60 и след

думата лв. се добави „/ 70 лв. за седмични групи /

Чл. 29 . Такси за ученически столове, както следва:

1. цифрата 0.75 да се замени с цифрата 0.80

2. цифрата 1.50 да се замени с цифрата 1.80

първо – цифрата 0.30 да се замени с цифрата 0.35

второ – цифрата 0.80 да се замени с цифрата 1.00

трето - цифрата 0.25 да се замени с цифрата 0.30

3. цифрата 1.20 да се замени с цифрата 1.40

второ – цифрата 0.50 да се замени с цифрата 0.70

Диетично хранене както следва :

4. цифрата 2.80 да се замени с цифрата 4.80 и се добави

„ в т.ч. 1.20 лв. режийни разноски”

първо – цифрата 0.65 да се замени с цифрата 1.10 и се добави

„ в т.ч. 0.30 лв. режийни разноски”

второ – цифрата 1.65 да се замени с цифрата 3.10 и се добави

„ в т.ч. 0.70 лв. за режийни разноски”

трето – цифрата 0.50 да се замени с цифрата 0.60 и се добави

„ в т.ч. 0.20 лв. за режийни разноски”

 

Раздел ІХ, глава трета - Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл. 67 б За ползване на плувния басейн, намиращ се в СОУ „Емилиян Станев” се заплащат следните цени :

 

  цена на
билета
за 1 час
цена на
седмична
карта
цена на
месечна
карта
  било става било става било става
- ученици, извън

учебната програма

1,50 2.50 7.00 10.00 20.00 30.00
- студенти 2,00 3.50 10.00 15.00 35.00 45.00
- граждани 3,00 5.00 13.00 20.00 50.00 65.00

 

за промяна на таксите в Детска млечна кухня

БИЛО

Група Бр.деца Дн.оклад Издр.1д/дн. Поевтиняване % Поевтиняване сума Цена на купон
Първа 20 0,90 1,55 61 0,95 0,60
Втора 59 1,10 1,90 53 1,00 0,90
Трета 249 1,40 2,35 45 1,05 1,30

ОБЩО: 328 5,80 3,00 2,80

 

СТАВА

Група Бр.деца Дн.оклад Издр.1д/дн. Поевтиняване % Поевтиняване сума Цена на купон
Първа 10 0,98 2,15 44 0,95 1,20
Втора 54 1,24 2,80 36 1,00 1,80
Трета 241 1,42 3,35 31 1,05 2,30

ОБЩО: 305 8,30 3,00 5,30

 

Чл.27 ал.1 – За ползване услугите на Детска млечна кухня се заплащат такси както следва:

първа група – цифрата 1.55 лв. да се замени с цифрата 2.15 лв.

втора група – цифрата 1.90 лв. да се замени с цифрата 2.80 лв.

трета група – цифрата 2.35 лв. да се замени с цифрата 3.35 лв.

ал.2 – Поевтиняването е:

за първа група – 0.95 лв.

за втора група – 1.00 лв.

за трета група – 1.05 лв

 

за промяна на таксите в Домашен социален патронаж:

1. В чл. 30, ал.1, т.1 :

- за пълен пакет услуги: цифрата 113,39 лв. да се замени с цифрата 113,00 лв. а цифрата 86,56 лв. да се замени с цифрата 87,00 лв.

- за частичен пакет услуги: цифрата 105,49 лв. да се замени с цифрата 105,00 лв., а цифрата 72 лв. да се замени с цифрата 77 лв.

- за основен пакет услуги: цифрата 97,45 лв. да се замени с цифрата 97,00 лв., а цифрата 72,00 лв. не се променя

- за минимален пакет услуги: цифрата 88,52 лв. да се замени с цифрата 89,00 лв.,а цифрата 61,89 лв. да се замени с цифрата 62,00 лв.

2. В чл. 30 ал.1, т.2 да се добави следния текст:

Поевтиняването е валидно само за потребители на социалната услуга, предоставяна в общността „Домашен социален патронаж”, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност за съответната година и е в размер на :

- за пълен пакет услуги – цифрата 15,39 лв. да се замени с цифрата 15,00 лв. .; без включен в пакета хляб – цифрата 5,56 лв. да се замени с цифрата 6,00 лв.

- за частичен пакет услуги – цифрата 16,49 да се замени с цифрата 16,00 лв.; без включен в пакета хляб – цифрата 0,00 лв. да се замени с цифрата 5,00 лв.

- за основен пакет услуги – цифрата 14,45 лв. да се замени с цифрата 14,00 лв.; без включен в пакета хляб – цифрата 6,00 лв. не се променя

- за минимален пакет услуги – цифрата 14,52 лв да се замени с цифрата 15,00 лв..; без включен в пакета хляб – цифрата 5,89 лв. да се замени с цифрата 6,00 лв.

3. В чл.30, ал.3:

т.1 – цифрата 1,20 лв./час да се замени с цифрата 2,40 лв./час

т.2 – Съдействие при необходимост за консултации при въпроси на обслужваното лице с компетентни органи-1,50 лв./час да стане – Съдействие при необходимост от получаване на консултации от компетентни органи, свързани със социалното подпомагане – 3,00 лв./час

т.3 - цифрата 1,50 лв./час да се замени с цифрата 3,00 лв./час

т.4 – Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на абоната да стане – Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на лицето – 2,40 лв./час

т.5 - цифрата 1,20 лв./час да се замени с цифрата 2,40 лв./час

4. Чл. 30 ал. 6 – да отпадне

 

за промяна на таксите за технически услуги:

Чл. 41. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1. За издаване на скица за недвижим имот:

- за обикновена услуга със срок 7 работни дни – било 10 лв. става 12 лв.

- за бърза услуга със срок до 3 работни дни – било 20 лв. става 25 лв.

- за експресна услуга със срок 24 часа (само за гр.В.Търново) – 50 лв.

Променя се т.2

Било

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване при спазване изискванията на чл. 140, ал. 2 от ЗУТ -50 лв.

- скица по чл. 140, ал. 4 от ЗУТ

за обикновена услуга (7 работни дни) – 50 лв.

за бърза услуга (3 работни дни) – 100 лв.

Става

2. За издаване на извадка от действащия подробен устройствен план /скица за проектиране/:

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 50 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) – 100 лв.

3. За презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

било 5 лв. става /20 лв./

Нова т.3а

3а. За издаване на виза за проектиране от Главния архитект на общината съгласно чл.140 от ЗУТ – 50 лв.

4. За проверка на място относно установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - чл.159/ЗУТ:

- за строежи от І и ІІ категория – 500 лв.;

- за строежи от ІІІ категория – 400 лв.;

- за строежи от ІV категория – 300 лв.;

- за строежи от V категория – 100 лв.;

- за техн. инфраструктура – според категорията.

Било

За всяка следваща отделна проверка на проектно ниво (изкоп, цокъл, корниз и било):

Става

За всяка друга проверка по Наредба №3/2005г. (площадка, линия, изкоп, цокъл, корниз и било):

- за строежите от І и ІІ категория – 200 лв.;

- за строежи от ІІІ категория – 150 лв.;

- за строежи от ІV категория – 100 лв.;

- за строежи от V категория – 50 лв.;

4а. За протокол от проверка на налична картотекирана растителност – било 50 лв. става 80 лв.

5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:

За отстояния по Закона за хазарта – било 350 лв. става 700 лв.

По чл.52 от ЗКИР – било 15 лв. става 100 лв.

По чл.181, ал.2 от ЗУТ(завършен груб строеж)

- 100 лв. за V категория

- било 300 лв. става 400 лв. за ІІІ и ІV кат.

- било 500 лв. става 600 лв. за І и ІІ кат.

По § 16 от ПР на ЗИДЗУТ (режим на търпимост)

- за обикновена услуга (7 работни дни) – било 100 лв. става 150 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) - 300 лв.

По § 21 от ЗР на ЗУТ (заварени обекти)

- за обикновена услуга (7 работни дни) – било 80 лв. става 100 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) - 200 лв.

За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ - било 50 лв. става 80 лв.

6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

- за документ – било 5 лв. става 10 лв. на страница А4

- за план /чертеж/ - 20 лв. допълва се на лист А3

За цветни копия и по големи формати от посочените, консумативите се заплащат отделно.

Променя се т.7

Било

7. За издаване разрешение на строеж за строежите от І, ІІ, ІІІ, ІV и V категория цената на услугата се определя по формулата: 18+N x 6+K x РЗП, където

-N е броят на внесените за одобряване части на проекта,плюс КД за ОССИС

-К е коефициент със стойности, както следва:

За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, мезонети, ателиета, стаи за творчески нужди и др. –0,80 лв./кв.м РЗП

- търговски обекти в сградата-1.50 лв./кв.м РЗП

- гаражи в сградата –0.50 лв./кв.м. РЗП

- спомагателни помещения-0,30 лв./кв.м РЗП

- навеси и други-0,20 лв./кв.м РЗП

За нежилищни сгради:

- сгради –1,00 лв./кв.м. РЗП

- съоръжения – 0,70 лв./кв.м. РЗП

- самостоятелни гаражи – основно застрояване-0,50 лв./кв.м РЗП

- търговски обекти –1.00 лв./кв.м РЗП

- огради – 50 лв.

- производствени обекти:

· с благоприятно местоположение – 1.50 лв./кв.м. РЗП

· с неблагоприятно местоположение -1,00 лв./кв.м РЗП

- селскостопански обекти

· с благоприятно местоположение -1,00 лв./кв.м РЗП

· с неблагоприятно местоположение -0,50 лв./кв.м РЗП

- обекти по чл.49 и чл.56 от ЗУТ – 100 лв.

За вътрешни преустройства -50% от предвидените по общия ред.

За строежите от VІ-та категория:- 50 лв.

За линейни обекти о,20 лв./м.л.

- за строежи от VІ категория – 50 лв.;

Става

7. За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120 лв.;

- за строежи от ІІ категория – 100 лв.;

- за строежи от ІІІ категория – 80 лв.;

- за строежи от ІV категория – 60 лв.;

- за строежи от V категория – 50 лв.;

- за строежи от VІ категория – 40 лв.;

Нова т.7а

7а. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – таксата се определя по формула: 18 + N x 6 + K x РЗП в лева. /вж. §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата/.

При вътрешни преустройства и при одобряване на следваща, след идейния проект, фаза – таксата е 50% от предвидената по общия ред.

8. При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред;

8а. При комплексен проект за инвестиционна инициатива 130 % от предвидената такса по общия ред

Нова т. 8б

8б. При издаване заповед за смяна на титуляра – 100 лв.

9. Разрешение за строеж на нови инвестиционни проекти при съществени изменения по реда на чл.154 от ЗУТ и при възстановяване на изгубени инвестиционни проекти – 50 % от таксата по т. 9.

10. Съобщаване на Заповеди за допускане на ПУП, ЧИ на ПУП, парцеларен план по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник – 50 лв.

Променя се т.11

Било

11. За обнародване обявления в Държавен вестник на проекти за ПУП по реда на чл.128, ал. от ЗУТ – 100 лв.

Става

11. За съобщаване на изработени проекти по реда на чл.128, ал. 2 от ЗУТ /обнародване обявления в Държавен вестник, поставяне на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник/ – 100 лв.

12”а”. Проект за ПУП за повече от един квартал и за линейни обекти извън регулация, които подлежат на обществено обсъждане съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ – 200лв. допълва се /когато се провежда от общината/

12”б”. Подробен устройствен план в обхват над един квартал се одобрява с решение на Общински съвет и се публикува в ДВ съгласно чл.129 от ЗУТ – 100 лв.

Променя се т.13

Било

13. За издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: /изм. с Решение № 1194/11.09.2005 г./

Строежи от четвърта категория:

буква “а”

· частни пътища – 150 лв/км, но не повече от 3000 лв;

· улици от второстепенната улична мрежа – не

буква ”б”

1. жилищни сгради със средно застрояване

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 300 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 500 лв.

2. смесени сгради със средно застрояване

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 500 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 800 лв.

3. сгради за обществено обслужване

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 600 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 800 лв.

4. амбулатории, дрогерии, аптеки

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 600 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)-800 лв.

буква “в” - производствени сгради с капацитет 50-100 работни места, съоръжения и складове към тях

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 600 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 800 лв.

 

буква “г”

· паркове, градини и пр. – 10 лв/дка;

· сгради за паркинг-гаражи, гаражи – 100 лв/паркомясто;

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 100 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 200 лв.

· открити паркинги – 20 лв/паркомясто;

За реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50% от определените по-горе.

За вътрешни преустройства на строежите от І-ІV категория, с които не се засяга конструкцията им – 60 % от определените по горе, относими към текста.

Строежи от пета категория:

буква “а”

· жилищни сгради с ниско застрояване

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 200 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 300 лв.

· смесени сгради с ниско застрояване

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 400 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 500 лв.

· вилни сгради - 100 лв;

· сгради и съоръжения за обществено обслужване – 300 лв;

· сгради за паркинг-гаражи, гаражи

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 100 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 200 лв.

· открити паркинги – 20 лв/паркомясто;

буква “б”

· производствени и складови сгради до 50 работни места и съоръженията към тях

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 400 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 600 лв.

буква “в”

· строежи на допълващото застрояване – 100 лв;

За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50 % от определените по-горе.

Става

13. За издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

Строежи от четвърта категория:

буква “а”

буква ”б”

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 300 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни)- 500 лв.

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 600 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни)- 800 лв.

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 600 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) - 800 лв.

буква “в” - производствени сгради с капацитет 50-100 работни места, съоръжения и складове към тях

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 600 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни)- 800 лв.

буква “г”

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 100 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни)- 200 лв.

За реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50% от определените по-горе.

За вътрешни преустройства на строежите от І-ІV категория, с които не се засяга конструкцията им – 60 % от определените по горе, относими към текста.

Строежи от пета категория:

буква “а”

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 200 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни)- 300 лв.

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 100 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) - 200 лв.

буква “б”

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 400 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) - 600 лв.

буква “в”

За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50 % от определените по-горе.

14. За изменение на влезли в сила подробни устройствени планове допълва се /Разглеждане в ЕС по УП/ – 200 лв. + 5 лв. за всеки заинтересован над приетия среден брой 10.

14”а”. За проверка и одобряване на техническо задание по чл.124, ал.7 от ЗУТ – било 15 лв. става 30 лв.

15. Прокарване на временен път по искане на заинтересовани лица – 110 лв.

16. Издаване на заповед по чл.197 от ЗУТ за премахване на годен законен строеж – масивна конструкция – било 50 лв. става 100 лв.

17. За одобряване частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива по формулата: 302 + 1,3х(6 х N + K х РЗП) лв., където K и N са съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

18. Съгласуване на проекти за рекламни съоръжения – съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново

19. За извършване оценка за съответствието на частите на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите – 200% от таксата по било т.10 става т. 7а.

20. За становище, относно поделяемостта на имот - чл. 201, ал. 1 и ал.4 и чл.202 от ЗУТ.

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 100 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) - 200 лв.

21. За издаване на разрешение за разкопаване на благоустроени общински площи във връзка с издадено разрешение за строеж – било 50 лв. става 100 лв. заедно със съответната такса по чл. 23 /за разполагане на строителни материали, материали за отопление, фургони и други, на кв.м. за месец или част от месеца/ от Наредбата.

 

Променя се §2 от Допълнителните разпоредби

§2. Цената на услугата: било разрешение за строеж става /одобряване на инвестиционен проект/ се определя по формулата: 18+N x 6+K x РЗП, където:

- N е броят на внесените за одобряване части на проекта,

- К е коефициент със стойности, както следва:

1. За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, както и разположени в тавански етаж жилища, ателиета, стаи за творчески нужди и др. – било 0,80 лв. става 1,00 лв. на кв.м РЗП

- търговски обекти в сградата – било 1,50 лв. става 1,80 лв. на кв.м РЗП

- гаражи в сградата било 0,50 лв. става 1,00 лв. на кв.м. РЗП

- спомагателни помещения - било 0,30 лв. става 0,50 лв. на кв.м РЗП

- навеси и други - било 0,20 лв. става 0,50 лв. на кв.м РЗП

 

2. За нежилищни сгради:

- сгради, не описани по долу – било 1,00 лв. става 2,00 лв. на кв.м РЗП

- самостоятелни гаражи – основно застрояване - било 0,50 лв. става 0,80 лв. на кв.м РЗП

- търговски обекти – било 1.00 лв. става 2,00 лв. на кв.м РЗП

- огради – било 50 лв. става 60 лв.

- производствени обекти:

а/ с благоприятно местоположение – 1,50 лв. на кв.м. РЗП

б/ с неблагоприятно местоположение - 1,00 лв. на кв.м РЗП

- селскостопански обекти:

а/ с благоприятно местоположение - 1,00 лв. на кв.м РЗП

б/ с неблагоприятно местоположение - 0,50 лв. на кв.м РЗП

3. За вътрешни преустройства - 50% от предвидените по общия ред.

 

за промяна на таксите за административни услуги включени в раздел VІІ както следва :

 

чл.43.

Било / посл. изменение Решение № 1373/17.05.2007г./ Ново предложение
чл.43, т.1 за издаване на удостоверение за наследници.

- 1.50 лв./ обикновена поръчка -7 дни

- 2.00 лв./ бърза поръчка -3 дни

- 5.00 лв./ експресна поръчка -1 ден

чл.43, т.1 удостоверение за наследници

- 2.00 лв./ обикновена поръчка -7 дни

- 3.00 лв./ бърза поръчка -3 дни

- 7.00 лв./ експресна поръчка -1 ден

т.2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена .

- 3.00 лв./ срок 1 ден/

т.2 удостоверение за идентичност на имена.

- 5.00 лв. ./ срок 1 ден/

т.3 за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

2.00 лв./ срок 1 ден/

т.3 удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

3.00 лв./ срок 1 ден/

т.4 за издаване на дубликати на удостоверения за раждане, граждански брак, както и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт.

- 2.00 лв./ обикновена поръчка -7 дни/

- 3.00 лв./ бърза поръчка -3 дни/

- 5.00 лв./ експресна поръчка -1 ден/

т.4 дубликати на удостоверения за раждане, граждански брак, както и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт.

- 3.00 лв./ обикновена поръчка -7 дни/

- 5.00 лв./ бърза поръчка -3 дни/

- 10.00 лв./ експресна поръчка -1 ден/

т.5 за издаване на удостоверение за семейно положение.

2.00 лв./ срок 1 ден/

т.5 удостоверение за семейно положение.

5.00 лв./ срок 1 ден/

т.6 за издаване на удостоверение за родствени връзки.

2.00 лв./ срок 1 ден/

т.6 удостоверение за родствени връзки.

3.00 лв./ срок 1 ден/

т.7 за адресна регистрация / или издаване на удостоверение за заявен постоянен или настоящ адрес.

- промяна на настоящ адрес – 1.00лв.

- промяна на постоянен адрес в същото населено място – 1.00лв.

- промяна на постоянен адрес от друго населено място -1.50 лв.

- удостоверение за постоянен или настоящ адрес – 1.00лв.

т.7 за адресна регистрация / или издаване на удостоверение за заявен постоянен или настоящ адрес.

- промяна на настоящ адрес – 2.00лв.

- промяна на постоянен адрес в същото населено място – 2.00лв.

- промяна на постоянен адрес от друго населено място -2.50 лв.

- удостоверение за постоянен или настоящ адрес – 2.00лв

т. 8 за заверка на поканадекларация за частно посещение на чужденец в Република България – 10.00лв.

т. 9 за заверка на поканадекларация за частно посещение на чужденец в Република България на лице живеещо в чужбина , на което родителите или един от тях са от българска народност- 3.00лв.

т. 8 и 9 – отпадат / промана в нормативната база/
т.10 за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 3.00лв. т.10 става т.8 за легализация на документи по гражданско състояние предназначени за чужбина – 5.00лв. /срок един ден/
т.11 за всички видове удостоверения по искане на граждани / свободен текст/ - 2.00лв. / срок 3 дни/ т.11 става т.9 за всички видове удостоверения по искане на граждани / свободен текст/ - 5.00лв. / срок до 3 дни/
т.12 за преписи от документи по гражданско състояние -2.00лв. т.12 става т.10 за преписи на актове по гражданска състояние -3.00лв./ срок един ден/
т.13 удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България – 2 лв. / срок 7 дни/ т.13 става т.11 удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България –

3 лв. / срок до 7 дни/

т.14. признаване на чуждестранни съдебни решения по Кодекса за международно частно право – 5.00 лв. т.14. става т.12 признаване на чуждестранни съдебни решения по Кодекса за международно частно право – 10.00 лв./ срок 7дни/
т.15 удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина -3.00лв./ срок 7 дни/ т.15 става т.13 удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина -5.00лв./ срок 7 дни/
т.16 удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 3.00лв./ срок 7 дни/ т.16 става т.14 удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 5.00лв. /срок 7 дни
т.17 удостоверение за липса на правни ограничения – 3.00 /срок 7 дни/ т.17 става т.15 удостоверение за липса на правни ограничения – 5.00 /срок 7 дни/

 

Чл. 44./ Нов!/ Освобождават се от такси за административни услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст

Чл.45./ Нов!/ (1) Не се извършват експресни и бързи административни услуги на физически и юридически лица, които към датата на заявяване на услугата имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 61а, ал. 4 на настоящата наредба.

Промените в Наредбата водят до автоматична промяна на номерацията на членовете в нея.

Промените влизат в сила от 01.01.2010 г.

Да се преразгледа проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции»

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/