Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: 1. Определяне на годишен размер на такса „Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2010 г. 2. План – сметка за разходите за 2010г.

 

РЕШЕНИЕ № 756

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 от ЗМСМА, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 20 „а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет реши:

I. Определя годишен размер на такса ”Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2010г.:

1.За жилищни имоти

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на юридическите лица и търговците, регистрирани по Търговския закон:

1.1.1. за гр. Велико Търново – вкл. кварталите и промишлените зони – 1,3 промила върху данъчната оценка;

1.1.2.за градовете Дебелец и Килифарево – 5,5 промила;

1.1.3. за селата Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа /вкл. Кладни дял/, Въглевци и Райковци – 5,5 промила;

1.1.4. за селата: Беляковец, Леденик , Ресен, Самоводене, Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова кория и Шемшево; Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп,Плаково,Пушево,Пчелище,Русаля,Хотница, Буковец,Габровци/вкл.Димитровци,Пъровци и Шодековци/, Големаните/вкл.Нацовци/, Емен и Ялово – 4,5 промила;

1.1.5.за с. Шереметя – 1,3 промила

1.1.6. за други населени места и сгради извън регулация – 1,5промила

1.2.Промилът за всяка услуга поотделно, определен в т.1 и т.2.2:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата;

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;

- за почистване на териториите за обществено ползване, както следва:

 

 

 

 

Населено място

Събиране и транспортиране

на битови отпадъци

Поддържане и

експлоатация

на депата

Поддържане

чистотата на

териториите за

обществено ползване

Общо

1. Велико Търново

0,4

0,5

0,4

1,3

2. Дебелец, Килифарево

Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа (вкл. Кладни дял), Въглевци, Райковци

4,3

0,2

1,0

5,5

3. Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене;

Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова Кория, Шемшево

Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик,

Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пчелище, Русаля,

Пушево, Хотница

Буковец, Габровци (вкл. Димитровци, Пъровци,Шодековци), Големаните,

(вкл.Нацовци), Емен, Ялово

3,7

0,2

0,6

4,5

4. Шереметя

0,4

0,5

0,4

1,3

5. За други населени места и сгради извън регулация дрегулациместа и сгради извън регулация

0,2

1,3

1,5

6.

 

Юридически лица и търговци, регистрирани по Търговския закон

2,7

1,0

5,8

9,5

 

2.За нежилищни имоти:

2.1.За подалите декларации по чл.16”а” и чл.20”а” от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година: Определя цена на база количество образувани отпадъци и вида на съдовете за съхранение – за 1бр.съд по видове; за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

 

За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на депата

За

поддържане

чистотата на терит. за общ.

ползване

ОБЩО
1

2

3

4

5

6

7

1.

Вид на съда

Обем (м3) Ед. цена

за 1 бр.

съд -

(лв./год.)

Честота

на събиране

Промили

върху

отчетната

стойност /

данъчната

оценка

Цена на

декларир.съд +

50 % от

промила

в/у отчетната

стойност / данъчн. оценка

 

Контейнер тип "Бобър" за гр. В.Търново 1,1 2841,12 2 пъти седмично 4,75 промила 2841,12 + 4,75 промила в/у отчетн. стойност

/ данъчна оценка

2. Пластмасова кофа за гр. В.Търново 0,24 588,96 2 пъти седмично 4,75 промила 588,96 + 4,75 промила в/у отчетн. стойност

/ данъчна оценка

3. Поцинкована кофа за гр.Дебелец и гр. Килифарево и селата от "Планински район" 0,11 114,29 1 път седмично 4,75 промила 114,29 + 4,75 промила в/у отчетн. стойност

/ данъчна оценка

4. Контейнер тип

"Бургас"

за гр. В.Търново и

кметствата в

"Равнинен район"

4,0 2380,44 2 пъти месечно 4,75 промила 2380,44 + 4,75 промила в/у отчетн. стойност

/ данъчна оценка

 

За неподалите декларация по чл. 20 "а" от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново: - 9,5 промила върху отчетната стойност на имота.

За имоти на юридически лица,намиращи се извън границите на организираното събиране и транспортирнае на битови отпадъци,определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново – 4,5 промила върху отчетната стойност/данъчна оценка на имота.

 

II. ОДОБРЯВА ПЛАН –СМЕТКАТА за разходите за 2010 година:

 

План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ ОДОБРЕН ПЛАН 2009 ПЛАН 2010
І П Р И Х О Д И в т.ч.: 6 962 965
1 ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци" 6 230 000 5 800 000
2 Приходи от лихви от Д /Об/ЦК  30 000
3 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2009 год.
4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2010 год.  
5 Закупени ДЦК по Решение №1475/26.07.2007 г. на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ -14 378
6 Планирани за закупуване ДЦК по Решение №104/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет -700 000
7 Планирани за закупуване ДЦК по настоящото решение на Великотърновски общински съвет  
8 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ -6 951
9 ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 962 965
10 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2009 год.  
ІІ Общо за Община В.Търново от тях:
1 Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им: 250 000 150 000
2 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото: 1 970 000 1 650 000
3 Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци 1 230 000 1 300 000
4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване 3 512 965 3 411 000
5 в т.ч. платено ДДС /по т.2:т.3/  
ІІІ РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 543 538
1 Закупени ДЦК по Решение №753/22.12.2005 год.на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ 249 958
2 Закупени ДЦК по Решение №1086/21.09.2006 год.и №1475/26.07.2007 г. на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ 29 580
3 Закупени ДЦК по Решение №1204/21.12.2006 год.на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ 250 000
4 Закупени ДЦК по Решение №104/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./  

 

III. 1. Дава съгласие да бъдат закупени държавни ценни книжа от собствени приходи на общината- такса "Битови отпадъци" в размер на 400 000 лева.

2. Средствата да бъдат резервирани и използвани в бъдеще с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци.

3. С получените лихви да се закупуват нови ДКЦ в рамките на натрупаните лихви.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/