Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 757

 

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА Великотърновски общински съвет приема допълнения и изменения в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, както следва:

Приема нов чл.4 А: ал.1. Заявление и декларация по образец №6, №7 и №8 за удостоверяване на обект за търговия с тютюн и тютюневи изделия и вина,спирт и спиртни напитки се подават от търговеца или упълномощено от него лице до Кмета на Община Велико Търново, преди започване на дейността.

ал.2. Документи, изисквани за обекти извършващи търговия с вина, спирт и спиртни напитки:

1. Копие от Удостоверение за актуално съдебно състояние към датата на подаване на документите или Удостоверение от агенцията по вписване.

2. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. Копие от Удостоверение за обект;

4. Копие от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни издадено от РИОКОЗ – Велико Търново;

5. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за търговия с вина, спирт, спиртни напитки.

6. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

7. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново.

ал.3. Документи, изисквани за обекти извършващи търговия с тютюн и тютюневи изделия:

1. Копие от Удостоверение за актуално съдебно състояние към датата на подаване на документите или Удостоверение от агенцията по вписване.

2. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения издадено от Национална агенция за приходите;

4. Копие от Удостоверение за обект;

5. Копие от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни издадено от РИОКОЗ – Велико Търново;

6. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;

7. Документ за регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност за производители.

8. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

9. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново.

ал.4. За извършеното удостоверяване се издава Удостоверение за търговия с тютюн и тютюневи изделия /Образец 9/ и Удостоверение за търговия с вина,спирт, спиртни напитки/Образец 10/

Стар текст: Чл.33, ал.2 Към уведомлението се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2. Документ за данъчна регистрация;

3. Санитарни разрешения при продажба на хранителни стоки;

4. Ветеринарно-медицинско разрешително за дейност /за обекти, контролирани от ДВСК/;

5. Други документи, на които търговецът се позовава;

6. Когато при извършваната дейност се използват средства за измерване, търговецът е длъжен да спази изискванията на чл.4, ал.2, т.1;

7.Документ за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК.

Нов текст: Чл.33, ал.2 Към уведомлението се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2. Документ за данъчна регистрация;

3. Санитарни разрешения при продажба на хранителни стоки;

4. Ветеринарно-медицинско разрешително за дейност /за обекти, контролирани от ДВСК/;

5. Други документи, на които търговецът се позовава;

6. Когато при извършваната дейност се използват средства за измерване, търговецът е длъжен да спази изискванията на чл.4, ал.2, т.1;

7.Документ за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК.

8. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново;

Стар текст: Чл.35А ал.1.Промоции и събития с рекламен характер се провеждат на места определени със Заповед на Кмета на населеното място.

ал.2 Удостоверението се издава въз основа на уведомление от търговеца до кмета на населеното място, като към уведомлението се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2 .Документ за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК.

3. Санитарни разрешения при продажба на хранителни стоки;

4. Ветеринарно-медицинско разрешително за дейност /за обекти, контролирани от ДВСК/;

5. Други документи, на които търговецът се позовава;

6. Схема за разположение, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново и при необходимост съгласувана със сектор „Пътна полиция” при ОДП – Велико Търново.

Нов текст: Чл.35А ал.1.Промоции и събития с рекламен характер се провеждат на места определени със Заповед на Кмета на населеното място.

ал.2 Удостоверението се издава въз основа на уведомление от търговеца до кмета на населеното място, като към уведомлението се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2 .Документ за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК.

3. Санитарни разрешения при продажба на хранителни стоки;

4. Ветеринарно-медицинско разрешително за дейност /за обекти, контролирани от ДВСК/;

5. Други документи, на които търговецът се позовава;

6. Схема за разположение, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново и при необходимост съгласувана със сектор „Пътна полиция” при ОДП – Велико Търново.

7. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново;

Стар текст: Чл.42 Удостоверението /Образец 4/ се издава за един календарен месец. За дейности по чл.39, ал. 1, т. т. 5 и 6 цена за административна услуга за издаване на удостоверение не се заплаща. Извършване на амбулантна търговия с храни, напитки и други стоки, имащи значение за здравето на населението се издава удостоверение след получаване на санитарно разрешително на РИОКОЗ.

Нов текст: Чл.42 Удостоверението /Образец 4/ се издава за един календарен месец. За дейности по чл.39, ал. 1, т. т. 5 и 6 цена за административна услуга за издаване на удостоверение не се заплаща. Извършване на амбулантна търговия с храни, напитки и други стоки, имащи значение за здравето на населението се издава удостоверение след получаване на санитарно разрешително на РИОКОЗ. Към уведомлението се прилага Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново.

Стар текст: ал. 5 към Чл.50 Удостоверението се издава въз основа на уведомление от търговеца до кмета на населеното място, като към уведомлението се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2.Документ за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК;

3.Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново;

4. Документ за собственост на преместваемото съоръжение;

5. Договор за наем на площта или акт за собственост;

6. Документ за платена цена на административна услуга за издаване на Удостоверение за поставяне на преместваемо съоръжение.

Нов текст: ал. 5 към Чл.50 Удостоверението се издава въз основа на уведомление от търговеца до кмета на населеното място, като към уведомлението се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2.Документ за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК;

3.Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново;

4. Документ за собственост на преместваемото съоръжение;

5. Договор за наем на площта или акт за собственост;

6. Документ за платена цена на административна услуга за издаване на Удостоверение за поставяне на преместваемо съоръжение.

7. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново;

Приема нова: ал.8 към чл. 35Б При подаване на Заявление за категоризиране на средства за подслон или място за настаняване/на заведение за хранене и развлечение към комплекта от документи е необходимо да се приложи Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново издадено от Община Велико Търново.

 

Образец №6

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

Подписаният …………………………………………………………………..........................

От гр./с/…………………………... ул. ……………………………………… №…… вх. ……….

РЪКОВОДИТЕЛ НА……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм лишен от право да извършвам търговска дейност с вино, спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия.

2. Ще обозначавам продукцията по начин, който изключва заблуда в производителя, качеството, категорията или вида.

3. Запознат съм с нормативните изисквания за съхранение и търговия с вино, спирт, спиртни напитки и тютюневи изделия посочени в заявлението, на чиито основания желая да ползвам удостоверение.

 

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

 

гр. Велико Търново                                 ДЕКЛАРАТОР: …………………

дата ……………….

 

 

Образец №7

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от …………………………………………………………………………………..

гр./с./………………………… ул. …………………… №…… вх. ……. ап. …..

ЕГН………………….. , Управител на …………………………………………..

тел. : ………………….

 

ГОСПОДИН КМЕТ,

 

Заявявам, че на основание чл. 113, ал.4 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 48, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново желая да получа удостоверение за търговия с ВИНА, СПИРТ, СПИРТНИ НАПИТКИ в обекта ми /ЗОХ, магазин, склад/, находящ се в гр./с./………………., ул. ………… …………………, № …….. .

Работното време на обекта е : сутрин …….. след обяд ……… събота …………………неделя …………….. , съгласно Удостоверение за обект № ……………… от …………………….. , издадено от Кмета на …………………………….

 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от Удостоверение за актуално съдебно състояние към датата на подаване на документите;

2. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. Копие от Удостоверение за обект;

4. Копие от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни издадено от РИОКОЗ – Велико Търново;

5. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за търговия с вина, спирт, спиртни напитки.

6. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

7. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново;

 

 

…………………. 200… г.

гр. Велико Търново

                                                              С УВАЖЕНИЕ : ……………………

 

 

 

 

Образец №8

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от …………………………………………………………………………………..

гр./с./………………………… ул. …………………… №…… вх. ……. ап. …..

ЕГН………………….. , Управител на …………………………………………..

тел. : ………………….

 

ГОСПОДИН КМЕТ,

Заявявам, че на основание чл. 30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия желая да получа удостоверение за търговия с ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ в търговският ми обект /ЗОХ, магазин, склад/, находящ се в гр./с./ ………………………., ул. …… … … …………………, № …….. .

Работното време на обекта е : сутрин …….. след обяд ……… събота …………………неделя …………….. , съгласно Удостоверение за обект № ……………… от …………………….. , издадено от Кмета на …………………………….

 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от Удостоверение за актуално съдебно състояние към датата на подаване на документите;

2. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения издадено от Национална агенция за приходите;

4. Копие от Удостоверение за обект;

5. Копие от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни издадено от РИОКОЗ – Велико Търново;

6. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;

7. Документ за регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност за производители.

8. Документ за платена цена на услуга за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

9. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново.

 

 

…………………. 200… г.

гр. Велико Търново

                                                            С УВАЖЕНИЕ : ……………………

 

 

 

Образец № 9

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ……/………..

 

за търговия с тютюн и тютюневи изделия

На основание чл. 30, ал.1/1/ от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ 101/1993 г.)

УДОСТОВЕРЯВАМ

 

............................................

от гр.(с) ……………… , ул. "……………." №……. вх……., тел. ………

Съдебна регистрация: ………

Данъчна регистрация: ……..

да извършва продажба ……………………

в гр.(с) ………………. , ул. ……………….." №

 

Издадено Удостоверение № ……… от ………… г. от Кмета на Община Велико Търново

Удостоверението е валидно само за фирмата и обекта, за който е издадено и

важи до: безсрочно

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: -------------------

                            / Д-р Румен Рашев /

 

………………… г.

гр. Велико Търново

 

Образец № 10

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ……./………..

 

за търговия с вина, спирт, спиртни напитки

На основание чл.113, ал.4 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.48, ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

УДОСТОВЕРЯВАМ

 

…………………………………..

от гр.(с) …………. , ул. "…………" №….., тел. …………

Съдебна регистрация: ………….

Данъчна регистрация:…………..

 

да извършва продажба на ……………………………..

в гр.(с) ………………… , ул. "………………" №……Издадено Удостоверение № ………. от ……………. г. от Кмета наОбщина Велико Търново. Удостоверението е валидно само за фирмата и обекта, за който е издадено и

важи до: безсрочно

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО : ---------------

                            / Д-р Румен Рашев /

 

…………………...г.

гр. Велико Търново

 

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/