Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 

РЕШЕНИЕ № 758

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл. 51, ал. 5, т. 5 и ал. 7 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет приема допълнения и изменения в Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества приета с решение № 403 от 27.03.1997 г. Протокол № 26, изменяна с решения №№ 652/ 12.03.1998 г., протокол № 39 и 531/ 20.09.2001 г., протокол № 33 от Общински съвет Велико Търново и решение №500/19.03.2009 г. Протокол №42/ 19.03.2009г. от заседание на Великотърновски Общински съвет, както следва:

Допълва Раздел четвърти в чл. 21. Създава се ал. 1 и ал. 2:

/1/ Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България, приети от едноличния собственик на капитала, учредителен акт, решенията на Общинския съвет и договора за управление.

/2/ Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

Допълва Раздел четвърти в чл.28. Създава са ал.1 и ал.2:

/1/ Съветите на директорите вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството без посочените в чл.25, освен ако в Устава на дружеството не е предвидено друго.

/2/ Съветите на директорите задължително застраховат имуществото на търговското дружество

Допълва Раздел пети в чл.31. Създава са ал. 5: /5/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Допълва Раздел шести в чл.40. Създава са ал.1 , ал.2 и ал3.:

/1/ В търговските дружества с ограничена отговорност, в които Общината притежава над 50 % от дяловете, управителят се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

/2/ Управителите на търговски дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

/3/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Допълва Раздел шести в чл.41. Създава са ал.1 , ал.2 и ал3.:

/1/В акционерните дружества, в които Общината притежава над 50 % от акциите, изпълнителният директор и поне още един от членовете на Съвета на директорите се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

/2/ Съветите на директорите задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

/3/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/