Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: изготвяне на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Социални услуги за социално включване” BG051PO001-5.2.06 за социална услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип”- за деца от 3 – 18 години и „Център за обществена подкрепа” в ДДЛРГ “Христо Смирненски” с. Балван, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 762

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7а и чл. 36, ал. 2, т. 10 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 254/ 19.06.2008 г. на Великотърновски Общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от първи и втори етажи от сградата на Дом за деца „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, актувана с АОС № 4232/26.06.2007 г. за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 6 години, лишени от родителска грижа, Център за настаняване от семеен тип” за деца от 7 – 18 години, лишени от родителска грижа и Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск от общността.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/