Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изготвяне на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Социални услуги за социално включване” BG051PO001-5.2.06 за социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център”- за възрастни хора в гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 763

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 607/ 18.06.2009 г. на Великотърновски общински съвет, с цел превенция на социалната изолация и социалното изключване и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 378/12.05.1998 г. в гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” № 1 за адаптиране, оборудване и обзавеждане за нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността “Дневен център” за лица на възраст над 65 години с капацитет 30 лица.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/