Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: изготвяне на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Социални услуги за социално включване” BG051PO001-5.2.06 за социална услуга, предоставяна в общността „Преходно жилище”- за възрастни лица с интелектуални увреждания в ДВУИ“ с.Церова кория, общ. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 764

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 г от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 607/ 18.06.2009 г. на Великотърновски Общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от втори етажи от сградата на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Церова кория, общ. Велико Търново, актувана с АОС № 462/05.01.1999 г за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Преходно жилище” – за възрастни лица с интелектуални увреждания.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/