Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 765

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново за 2008 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/