Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху земеделска земя за разполагане на пчелин.

 

РЕШЕНИЕ № 768

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 3 (три) години чрез публично оповестен конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот № 000169 по картата на възстановената собственост на землище с. Ресен, общ. В. Търново с площ 13,581 дка, гори в земеделски земи, ІІІ и Х кат., местност Долен бряг, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 4677/23.11.2009 г.
  2. Утвърждава начална конкурсна цена на правото на ползване, определена по реда на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, в размер на 350 (триста и петдесет) лева годишно.
  3. Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ в конкурса могат да участват физически и юридически лица, собственици на не по-малко от 10 пчелни семейства, регистрирани съгласно закона за пчеларството.

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за учредяване право на ползване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/