Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академична награда ”Трети март”.

 

РЕШЕНИЕ № 77

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда ”Трети март” на Община Велико Търново и Решение по Протокол от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет “Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда ”Трети март” на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

старшина Христина Крумова Христова

 

Факултет ”Общовойскови”, военна специализация ”Военни комуникационни системи” в Национален военен университет ”Васил Левски”.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/