Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 770

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” № 40, къща № 7, кота 17,30, етаж І, представляващ: клуб със застроена площ в размер на 33,32 кв.м., заедно с 5,35% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя – УПИ І от строителен квартал №299 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.508.133.1.1, за който е съставен акт за частна общинска собственост №667/18.02.2000 г.
  2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” № 40, къща №7, кота 17,30, етаж І, представляващ: клуб със застроена площ в размер на 33,32 кв.м., заедно с 5,35% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя – УПИ І от строителен квартал №299 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.508.133.1.1, за който е съставен акт за частна общинска собственост №667/18.02.2000 г.
  3. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 16 100 /шестнадесет хиляди и сто/ лева без начислен ДДС;
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/