Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския поземлен фонд в землище с. Водолей

 

РЕШЕНИЕ № 772

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на околната среда, Великотърновски Общински съвет

 

1. Дава съгласие да бъдат отсечени 73 (седемдест и три) броя тополи, както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот

Дървесен вид

брой

Общо /м3/

В това число

Строителна дървесина /м3/

Дърва за огрев

пл. м3

пр. м3

1.

Водолей

Кв.27а

топола

73

205

14

191

415

 

2. Сечта да се извърши след провеждане на търг, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/