Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за разсрочено плащане

 

РЕШЕНИЕ № 773

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за разсрочено плащане на дължимото обезщетение размер на 303 680 лева от Община Велико Търново към Кирил Стефанов Дянков и др. /наследници на Стефан Дянков Стайков/, собственици на поземлен имот №6577, незастроен, целият с площ от 1 897 кв.м., от строителен квартал 339 по ПУП на гр. Велико Търново, район Парк „Руски гробища” по придобиване на описания имот, при следния погасителен план:

1.1. сума в размер на 103 000 /сто и три хиляди/ лева – на 19.03.2010 г.

1.2. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.04.2010 г.

1.3. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.05.2010 г.

1.4. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.06.2010 г.

1.5. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.07.2010 г.

1.6. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.08.2010 г.

1.7. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.09.2010 г.

1.8. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.10.2010 г.

1.9. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.11.2010 г.

1.10. сума в размер на 22 297,84 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева осемдесет и четири стотинки/ - на 19.12.2010 г.

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи договор за придобиване на имота с Кирил Стефанов Дянков и др. /наследници на Стефан Дянков Стайков/, при спазване разпоредбите на настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/