Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка.

 

РЕШЕНИЕ № 776

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, представляващ ресторант и спомагателни помещения, актуван с акт за общинска собственост №763/ 22.08.2000 г., в размер на 2 900 /две хиляди и деветстотин/ лева с начислен ДДС месечен наем.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/