Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Създаване на общинско доброволно формирование по реда на Глава четвърта, Раздел ІІІ, чл. чл. 41 и 42 от Закона за защита при бедствия.

 

РЕШЕНИЕ № 777

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Великотърновски Общинският съвет реши

  1. Създава общинско доброволно формирование за защита при бедствия във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2, чл. 21 и чл.65 от Закона за защита при бедствия. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да създаде доброволно общинско формирование за защита при бедствия в състав 45 човека по реда на чл. 42 от ЗЗБ, като до 10. 01. 2010 г. се изпрати в Министерството на извънредните ситуации /Закрито с Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г./ и до Председателя на „Комисията по Заповед № Р-63/ 03.08.2009 г. на Министерски съвет на Република България”, Заявление за вписване в Регистъра по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ на доброволното формирование.
  2. За осигуряване на специализирана екипировка и обучение на формированието и покриване на непредвидени разходи в хода на аварийно-спасителни работи извършени от формированието да се заложи осигуряване в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева по бюджета на Общината за 2010 година.
  3. До 31.01.2010 г. Кмета на Общината да организира изготвянето на Устройствен правилник за организацията и дейността на общинското доброволно формирование и инструкции за привеждането му в готовност и участие в спасителни и аварийно-възстановителни работи по предотвратяване и ликвидиране на последиците при бедствия и аварии.
  4. Организационното сглобяване и обучение на доброволното формирование да започне от февруари 2010 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/