Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Извършване на проверка на финансовото състояние на дружество “Етър - 1924” АД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 779

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, чл. 6, т. 3 и чл. 12 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет реши:

Преди вземане на решение за приемане на джиросаните акции от акционерите на „Етър - 1924” АД гр. Велико Търново, които акционерите предлагат безвъзмездно, да се извърши проверка на финансовото състояние на дружеството от експерти от отдел „Финансово управление и контрол” при дирекция „ВОФУКМ” при Община Велико Търново преди приемане на бюджета за 2010 г., съгласно Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/