Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за разкриване на социална услуга.

 

РЕШЕНИЕ № 78

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

  1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 години” в гр. Велико Търново, считано от 01.03.2008 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.
  2. За нуждите на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 г.” предоставя за дългосрочно ползване имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 4340/28.08.2007 г., находящ се в кв. 134 УПИ II.
  3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 г.” в гр. Велико Търново с капацитет – 40 потребители и щатен персонал – 8 броя ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 г.” в гр. Велико Търново, считано от 01.03.2008 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за финансиране на социалната услуга, считано от 01.03. 2008 г. по стандарти и критерии за издръжка от държавния бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/