Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Доклад от извършената проверка „Инвестстрой -92” ЕООД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 780

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да одобри план за действие за отстраняване на пропуски и недостатъци в дружеството.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/