Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Погасяване на предоставен безлихвен заем на Комунално стопанствоЕООД гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 781

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, чл. 19, чл. 20, и чл.31 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Освобождава „Комунално стопанствоЕООД гр.Велико Търново от 50% вноски в Общинския бюджет от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи до погасяване на задълженията по Договор № 36/09.06.2009г. за кредит между Община Велико Търново/заемодател/ и Комунално стопанствоЕООД /заемател/.
  2. Задължава „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново за изпълнение на Договор № 36/09.06.2009г. за кредит между Община Велико Търново/заемодател/ и „Комунално стопанство” ЕООД/заемател/ да използва всички получении наеми от имоти и вещи само за възстановяване на заема.
  3. Задължава „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново да погасява задълженията си по Договор № 36/09.06.2009г. за кредит между Община Велико Търново/заемодател/ и „Комунално стопанство” ЕООД /заемател/ включително и със средства от продажбата на дълготрайни материални активи.
  4. Задължава Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново при недостиг на средства за погасяване на заема да се ползват и други финансови ресурси на търговското дружество.
  5. Задължава Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме всички позволении от закона мерки за събиране на задължения към „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново на неиздължени наеми от имоти и вещи от нередовни наематели.
  6. Задължава Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново да внася във Великотърновски общински съвет тримесечна информация за издължаване на заема и изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/