Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изпълнението на дейността на главните експерти за периода 01.01.2009 г. – 30.11.2009 г. извършвана въз основа на Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 783

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет реши:

1. Неизпълнените обекти от Програмата за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол”, дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., да бъдат включени в Програмата за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол”, дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/